Малгай /дугуй/

56’000 / 28’000

Хамгаалалтын малгай